Tietosuojaseloste

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679 tietosuojasta

1. Rekisterin nimi
Asiakas- ja markkinointirekisteri

2. Rekisterinpitäjä
Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy
Y-tunnus: 0348794-2
Kaartokatu 2
11110 RIIHIMÄKI
Puh. 050 568 0037

3. Rekisteriasioita hoitava henkilö
taloussihteeri Päivi Tuominen,
Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy
Puh. 050 568 0037
paivi.tuominen@riihimaki.fi

4. Tietosuojavastaava
toimitusjohtaja Samuel Koivisto
Riihimäen Tilat ja Kehitys Oy
Puh. 040 841 0700
samuel.koivisto@riihimaki.fi

5. Rekisterin tietosisältö
Kuluttaja-asiakkaiden tunnistetietoja ovat nimi, osoite, henkilötunnus, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden osalta: nimi, edustamasi yritys, asema yrityksessä, sähköpostiosoite ja puhelinnumero.
Vuokrasopimustiedot; huoneiston tiedot, vuokra-aika, vuokran suuruus ja muut sopimusehdot.

6. Rekisterin käyttötarkoitus
Kerättäviä henkilötietoja käytetään asiakassuhteiden hoitamiseen ja yhteydenpitoon.

7. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin kerätään tietoja:
Henkilöltä itseltään, hänen suostumuksellaan suullisesti, kirjallisesti, sähköpostilla ja puhelimella. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi) sekä julkisista lähteistä kuten yritysten julkisilta verkkosivuilta.

8. Rekisterin käsittelyn oikeusperuste
Rekisterin käsittelyn perusteena on EU:n tietosuoja-asetuksen EU 2016/679 artiklan 6 kohdan 1 alakohdat:
a) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojen käsittelyyn yhtä tai useampaa erityistä tarkoitusta varten.
b) Käsittely on tarpeen sellaisen sopimuksen täyttöön panemiseksi, jossa rekisteröity on osapuolena, tai sopimuksen tekemistä edeltävien toimenpiteiden toteuttamiseksi rekisteröidyn pyynnöstä.

Henkilötietojen käsittelyn peruste on tapauksesta riippuen sopimussuhde yritykseemme ja mahdollisen sopimuksen täytäntöönpano.

9. Säännönmukaiset tietojen luovutukset
Rekisteristä luovutetaan tietoja tarvittaessa viranomaisille voimassa olevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa. Siirrämme tietoja kolmansille osapuolille ainoastaan tilanteissa, jossa kolmas osapuoli toimii rekisterinpitäjän lukuun kuten Perintätoimisto.

10. Tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Tietojärjestelmät ja teknologiat joilla tietoja käsitellään sijaitsevat EU:n alueella.

11. Tietojen säilyttämisaika
Rekisteröidyn tietoja säilytetään vain niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa tai tarvitsemme niitä rekisterin tarkoituksen mukaisessa toiminnassa kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti.

12. Automaattinen päätöksenteko
Tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon eikä profilointiin.

13. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.